+45 69 17 07 08 salg@dvisor.dk
Tom Indkøbskurv

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for levering af produkter og services

 

1.Anvendelse og aftalegrundlag

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Dvisor IT ApS’s, CVR-nummer 43795937, (”Virksomheden”) salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser og services til erhvervskunder.
Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud, ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).
 
Afgivelse af en ordre forudsættes at Kunden oprettes som kunde i Virksomhedens kunderegister. Ved Kundens oprettelse / registrering i kunderegisteret, erklærer Kunden samtidigt at have gjort sig bekendt med nærværende Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Betingelserne finder anvendelse medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem Kunden og Virksomheden, og uanset om aftalen er indgået via internet, webshoppen, mail, telefon eller på anden vis.
 
Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget. 
Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.  
Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.
Det er en forudsætning for Kundens køb, at nærværende Almindelige salgs- og leveringsbetingelser accepteres af Kunden og denne opfordres til at læse dette grundigt igennem.


Vigtige bestemmelser for levering af produkter

 

2.      Produkter, reservedele og ydelser

Varerne som præsenteres på Virksomhedens hjemmeside og webshop, udgør Virksomhedens almindelige sortiment. Hvis der er forskelle imellem vilkår, produktinformation eller priser, som angives på Virksomhedens hjemmeside og webshop og i øvrige publikationer / udgivelser, er det altid informationen på Virksomhedens hjemmeside og webshop som er gældende.
Al produktinformation, oplysninger om tekniske data og funktionalitet er vejledende. Kunden bærer selv det fulde ansvar for udvælgelse af produktet, herunder at produktet kan fungere i kundens påtænkte driftsmiljø.

 

3.      Priser og fragt

De aktuelle priser på produkter kan findes på Virksomhedens hjemmeside og webshop, som opdateres i realtid. Priserne er angivet i DKK og er eksklusive moms. Der tillægges ekstra omkostninger ved forsendelse. Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre priserne uden forudgående varsel. De på hjemmesiden og webshoppen angivne priser gælder altid, medmindre andet er aftalt.
Virksomhedens priser på importerede produkter, som ikke er standard lagervarer, er baseret på fakturadatoens aktuelle valutakurser. Ved ordremodtagelsen fastsættes en foreløbig salgspris baseret på bestillingstidspunktets aktuelle valutakurs. Ved faktureringen kan prisen blive justeret i henhold til den gældende valutakurs på faktureringsdagen som er bestemt af Virksomheden.
Medmindre andet er skriftligt aftalt tilskrives der et ekspeditionsgebyr på 45,- kr. eks. Moms for alle ordrer med en værdi på mindre end 2.500 kr. eks. moms. For specialvarer og ordrer til eksport beregnes de samlede håndteringsomkostninger ved fakturering af ordren, når det er klart, hvor omfangsrig forsendelsen er eller om forsendelsen leveres på paller. Uafhentede varer vil blive opkrævet et gebyr.
Kundens produkter kan efter Kundens ønske evt. opbevares på Virksomhedens lager, dog betales et månedligt gebyr på 2% af produktets salgspris for den periode produktet har stået på lageret. Produktet kan maksimalt stå på lager i 12 måneder., hvorefter produkterne leveres til kundes sædvanlige primære leveringsadresse og faktureres og skal betales. Alle aftaler vedr. lagring af produkter skal accepteres af Virksomheden og kræver skriftlig aftale herom. Lagerleje faktureres månedsvis og forfalder til betaling i overensstemmelse med Virksomhedens Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
Udover de direkte omkostninger til fragt og ekspedition pålægges hver forsendelse et beløb svarende til 0,17 – 0,22 % af det samlede ordrebeløb til dækning af fragtforsikring.


4.      Betalingsvilkår og sikkerhed

Betaling sker ved Girokort eller pr. faktura. Fakturering sker først efter en særskilt kreditvurdering.
Medmindre andet er aftalt, skal fakturaer betales således, at fakturabeløbet er tilgængeligt på Virksomhedens bankkonto senest ti (10) dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling forbeholder Virksomheden sig retten til at opkræve morarenter samt betaling af rykkerbreve og opkrævningsgebyr i henhold til gældende lovgivning. Der udsendes maksimalt tre (3) rykkerbreve, førend kravet tages til inkasso.
Virksomheden opkræver et faktureringsgebyr pr. faktura, hvis kunden anmoder om papirfaktura. Ved fejl i en faktura, fra Virksomhedens side, skal kunden reklamere over dette senest på forfaldsdatoen. Hvis reklamation ikke er foretaget i tide, kan fejlen ikke gøres gældende overfor Virksomheden.
Virksomheden forbeholder sig ejendomsretten til produkter, indtil fuld og endelig betaling er sket. Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, skal det solgte opbevares, vedligeholdes og forsikres forsvarligt. Skader på det solgte, udover hvad sædvanligt slid medfører, skal erstattes af Kunden. Kunden har desuden pligt til at holde det solgte brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi.
Kunden forpligter sig til ikke uden Virksomhedens skriftlige samtykke at disponere over det solgte på en måde, der kan forringe Virksomhedens sikkerhed i produktet, herunder men ikke begrænset til pantsætning, udlejning eller udlån af produktet, indbygges og / eller adskilles således at det leverede ikke kan identificeres på betryggende vis. 
Hvis der foreligger rimelig tvivl om kundens evne til at betale, er Virksomheden berettiget til at reducere kredittid, kræve betaling på forhånd eller kræve sikkerhed for fremtidige leverancer.
Følgende kategorier af varer faktureres uden moms (omvendt betalingspligt på udvalgte varegrupper), jf. Momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10: tablets, bærbare computere, mobiltelefoner, Integrerede kredsløbsordninger samt spillekonsoller.

 

5.      Betaling og ordrebekræftelse

Ved at gennemføre en handel hos Virksomheden accepterer kunden disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Ved at acceptere disse vilkår forpligtiger Kunden sig til at efterkomme disse i deres helhed.
Ved ordreafgivelse sendes en modtagelseskvittering via e-mail. Denne modtagelseskvittering udgør informationen om indholdet af ordren. Samtidig med at ordren ekspederes fra Virksomhedens lager, modtager kunden via e-mail en ordrebekræftelse. Der indgås en bindende aftale mellem kunden og Virksomheden ved afsendelsen af ordrebekræftelsen til kunden; ordren er dog bindende for kunden når ordreafgivelsen er gennemført. Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen, da denne ved eventuelle uoverensstemmelser, kan være relevant i forbindelse med returnering eller reklamation. Faktura fremsendes i forbindelse med afsendelse af produktet.

 

6.      Leverance

Levering sker med en af Virksomheden hyret transportør eller kurertjeneste med følgende leveringsbetingelser: Ab fabrik. Risikoen for levering overgår til kunden, når produktet overlades til transportøren.
Virksomheden bærer ikke noget ansvar for forsinket levering, uanset om forsinkelsen skyldes forsinkelse hos leverandøren, forsinkelse eller restordrenotits hos producenten eller andre forhold. Virksomheden er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved produktet og Virksomheden fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader, direkte og / eller indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af data og / eller andre direkte eller indirekte tab samt omkostninger som følge af forsinket levering.
Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår produktet for Kundens regning og risiko. Virksomheden er i denne sammenhæng berettiget til at opkræve lagerleje og andre omkostninger mv.
Ved forsinkelse kan Kunden alene ophæve aftalen, hvis forsinkelsen overstiger 8 uger og ophævelse kan ikke ske såfremt del-levering er foretaget uanset om det leverede måtte være taget i brug eller ej.

 

7.      Tilbagelevering / returnering

Som udgangspunkt tilbyder Virksomheden ikke returret. Virksomheden er som udgangspunkt ikke lagerførende, hvilket betyder at alle varer er hjemkøbt / skaffet til kundens ordre. I særlige tilfælde og kun ved accept af Virksomheden og ved anvendelse af nedenstående fremgangsmåde kan en vare returneres. Kunden afholder selv alle omkostninger i forbindelse med levering og bærer selv risikoen for varen indtil modtagelse hos Virksomheden.
Ved forespørgsel på tilbagelevering / returnering sendes en mail til rma@dvisor.dk med angivelse af kundenavn, kundenr., fakturanr. og varenr. samt en tydelig beskrivelse af årsagen til ønsket om tilbagelevering. Varer, der returneres, skal være forsynet med et returnr. (udleveret af Virksomheden). Forsendelser der ikke er behørigt mærket med returnr. Afvises. Håndteringsomkostninger, forsikring, gebyrer mv. refunderes ikke.
 

8.      Transportskader

Kunden skal undersøge de leverede produkter ved levering og sikre korrekt varemodtagelse. Transportskader skal reklameres over for transportøren og Virksomheden skriftligt via rma@dvisor.dk. Synlige transportskader skal reklameres på leveringsdagen, mens ikke synlige transportskader, der ikke er opdaget eller ikke burde være opdaget ved levering, skal reklameres uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder inden en uge fra modtagelse af leveringen. Såfremt kunden ikke reklamerer transportskaden i overensstemmelse med de generelle købsbetingelser, mister kunden retten til at rette krav imod Virksomheden på baggrund af transportskaden.

 

9.      Reklamation

Kunden skal kontrollere varen ved modtagelsen/ leveringen. For at kunne påberåbe sig, at en vare/leverance er mangelfuld, skal kunden straks efter, at denne har opdaget manglen, reklamere herom til Virksomheden, dog senest ti (10) dage fra fakturadato. Varen skal returneres på den måde, som er angivet ovenfor.
Ved reklamation skal kunden kontakte Virksomheden via rma@dvisor.dk med angivelse af kundenavn, kundenr., fakturanr. og varenr. samt en tydelig beskrivelse af årsagen til reklamationen. Varer, der returneres pga. reklamation, skal være forsynet med et sagsnr. (udleveret af Virksomheden). Forsendelser indeholdende reklamationer der ikke behørigt er mærket med et sagsnr. Afvises. Bemærk, at modtagelse af et sagsnr. Ikke betyder, at Virksomheden har godkendt reklamationen. Sagsnummeret er gyldigt i fjorten (14) dage. Produktet skal returneres og være Virksomheden i hænde inden udløbet af disse fjorten (14) dage. Ved returnering af produktet skal returneringsomkostninger til Virksomheden være betalt. Ordrenummeret, faktura, gyldigt sagsnummer samt en detaljeret beskrivelse af manglen ved produktet skal sendes sammen med produktet. Hvis reklamationen ikke er foretaget korrekt, er Virksomheden berettiget til at returnere produktet til kunden og opkræve betaling for fragtomkostningerne hertil. Returnering skal foregå godt emballeret og i godkendte emballager (f. eks brun bølgepap). Kunden hæfter for tab eller skader af produktet under transporten. Ved transportskader på grund af defekt eller mangelfuld emballage vil varen blive returneret til kunden uden afhjælpning af den oprindelige mangel.
Kunden er forpligtet til at gennemgå og afprøve software umiddelbart efter leveringen. Reklameres der ikke i overensstemmelse med ovennævnte, er retten til at gøre mangels indsigelser gældende bortfaldet.
Virksomheden forbeholder sig retten til at kontrollere det returnerede produkt og til at afkræve en testafgift, hvis det viser sig, at produktet fungerer korrekt, og at reklamationen derfor ikke kan accepteres.

 

10.      Garanti

Garantier på produkter udstedes af de respektive producenter. Virksomheden udsteder ingen yderligere garantier ud over de respektive producenters garantibetingelser.

 

11.      Ansvar

Hvis der foreligger en mangel, som Virksomheden er ansvarlig for, forpligter Virksomheden sig til, efter eget valg, at afhjælpe manglen enten ved reparation, ombytning eller tilbagebetaling af købsprisen. Virksomheden har ret til at henvise kunden direkte til producenten eller til producentens udpegede servicecenter for udbedring af mangler. Yderligere garantirettigheder kan følge af de respektive producenters garantier, som er målrettet til en slutbruger. Disse yderligere garantirettigheder er Virksomheden uvedkommende.
Virksomheden er ikke ansvarlig for produkters kompatibilitet med andre produkter i Virksomhedens sortiment eller for kompatibilitet med kundens nuværende produkter, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Virksomhedens eller følger af produktinformation fra Virksomheden.
Virksomhedens ansvar for mangler i produktet er begrænset til det, som er angivet ovenfor, og kunden kan ikke gøre yderligere krav gældende mod Virksomheden i tilfælde af mangler. Virksomheden er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, såsom tab af produktion, tab af fortjeneste eller andre skader som følge af, at det er umuligt eller svært at bruge computere, software eller anden information, eller for tab af data. Virksomhedens samlede ansvar er under alle omstændigheder begrænset til det samlede fakturabeløb for produktet.
Virksomhedens samlede ansvar overfor kunden (inklusive ansvar for handlinger eller undladelser af Virksomhedens ansatte, repræsentanter eller underleverandører og inklusive prisnedsættelser, omlevering eller lignende) i henhold til nærværende Aftale er begrænset til den pris, der er betalt for de relevante Produkter i henhold til nærværende Aftale i løbet af de seneste 12 måneder. I alle tilfælde er Virksomhedens samlede erstatningsansvar begrænset til DKK 1.000.000.

 

12.      Teknisk support

For teknisk support og brugersupport er Virksomheden berettiget til at henvise kunden til de respektive producenter samt eventuelt til betalingssupport hos tredjemand. Telefonnumre på den pågældende producent/leverandør er angivet på Virksomhedens hjemmeside / webshop under pkt. kontakt. Bemærk, at support for nogle producenters vedkommende kan være på engelsk, og at support i nogle tilfælde kun ydes via mail og hjemmesider.

 

13.      Særskilte betingelser for software

Al software, som er tilgængelig på Virksomhedens hjemmeside, er ophavsretligt beskyttede værker fra deres respektive producenter.
Ved køb af brugsrettigheder og/eller licens til softwaren gælder de respektive producenters eller licensgiveres vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser kan ledsage softwaren eller være inkluderet i softwaren.
På baggrund af ovenstående påtager Virksomheden sig intet ansvar i forhold til salg af software, herunder men ikke begrænset til formålsegnethed eller immaterielle rettigheder. Virksomhedens ansvar består således alene af at formidle de licensrettigheder en Ordre omfatter. Licensen tildeles i overensstemmelse med den licensmetrik, der er anført i Aftalen, herunder med de begrænsninger, der er anført heri. Kunden skal til enhver tid sikre sig at være i besiddelse af det tilstrækkelige antal licenser svarende til Kundens brug, uanset Kundens organisatoriske tilknytning, herunder ansættelse eller anden tilknytning.
Såfremt Virksomheden mødes med krav fra tredjemand som følge af Kundens uretmæssige anvendelse af softwaren, herunder anvendelse i strid med de til enhver tid gældende licensvilkår udstedt af producenten, skal Kunden uden begrænsninger skadesløs holde Virksomheden for ethvert tab eller omkostning Virksomheden måtte blive påført i den forbindelse.
Kunden er bekendt med og anerkender, at Softwaren kan kræve og være omfattet af systemkrav og/eller et softwareabonnement. Kunden er ansvarlig for at opfylde sådanne systemkrav og betale eventuelle tilknyttede omkostninger og gebyrer. Virksomheden garanterer ikke, at Softwaren er kompatibel med fremtidige versioner af tredjepartssoftware.
 

14.      Særligt om cloudtjenester

Ved køb af cloudtjenester henviser Virksomheden sine kunder til de respektive cloudrettighedsejere, onlineabonnementsaftaler, eller de respektive rettighedshaveres betingelser og vilkår for specifikt bestilte varer eller services.  
På baggrund af ovenstående påtager Virksomheden sig intet ansvar i forhold til adgangen til cloud-tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, formålsegnethed eller immaterielle rettigheder. Virksomhedens ansvar består således alene af at formidle de licensrettigheder en Ordre omfatter. Licensen tildeles i overensstemmelse med den licensmetrik, der er anført i Aftalen, herunder med de begrænsninger, der er anført heri. Kunden skal til enhver tid sikre sig at være i besiddelse af det tilstrækkelige antal licenser svarende til Kundens brug, uanset Kundens organisatoriske tilknytning, herunder ansættelse eller anden tilknytning.
Såfremt Virksomheden mødes med krav fra tredjemand som følge af Kundens uretmæssige anvendelse af cloud-tjenesten, herunder anvendelse i strid med de til enhver tid gældende licensvilkår udstedt af producenten, skal Kunden uden begrænsninger skadesløs holde Virksomheden for ethvert tab eller omkostning Virksomheden måtte blive påført i den forbindelse.
Enhver forsinkelse med betalingen af vederlaget for en cloud-tjeneste giver Virksomheden og/eller producenten ret til, uden ansvar, at suspendere Kundens adgang til Softwaren når forsinkelsen indtræder og uden varsel.
Kunden er bekendt med og anerkender, at cloudtjenesten kan kræve og være omfattet af systemkrav. Kunden er ansvarlig for at opfylde sådanne systemkrav og betale eventuelle tilknyttede omkostninger og gebyrer. Virksomheden garanterer ikke, at cloud-tjenesten er kompatibel med fremtidige versioner af tredjepartssoftware.

 

Særlige bestemmelser for levering af services

 

15.      Omfang og gennemførelse

Virksomheden vil udføre den aftalte ydelse  (herefter ”Tjenesten”) på et fagligt højt niveau og anvende kvalificerede personer til formålet.
Virksomheden kan engagere underleverandører til at udføre Tjenesten. Hvis Virksomheden anvender en underleverandør, er Virksomheden ansvarlig både for sit eget og for underleverandørens arbejde medmindre andet aftales.
Kunden skal give Virksomheden adgang til al information og dokumentation, som er nødvendig for, at Virksomheden kan udføre og levere Tjenesten i overensstemmelse med aftalen. Såfremt Tjenesten skal udføres i kundens egne lokaler, skal Virksomheden have adgang til lokalerne i det omfang, det kræves for at kunne udføre Tjenesten.

 

16.      Vederlag m.m.

Virksomheden er berettiget til vederlag i henhold til Virksomhedens til enhver tid gældende prisliste. Hvis parterne har aftalt en anden pris, end den som er angivet i den til enhver tid gældende prisliste, har Virksomheden ret til, en gang pr. kalenderår, at justere allerede aftalte priser i overensstemmelse med ændringer i lønomkostningsindekset (LCI).
Virksomhedens vederlag opgøres eksklusive moms og andre gældende skatter og afgifter, som kan henføres til Tjenesten.
Virksomheden er berettiget til betaling af udgifter i henhold til det, som aftales mellem parterne.
Virksomheden udfører Tjenesten indenfor normal arbejdstid i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Virksomheden er berettiget til betaling for arbejde udført uden for normal arbejdstid i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

 

17.      Betaling og sikkerhed

Betaling sker ved faktura efter særskilt kreditvurdering. Betaling kan også ske ved finansiering via partner.
Fakturaer skal betales således, at fakturabeløbet er tilgængeligt på Virksomhedens bankkonto senest ti (10) dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling forbeholder Virksomheden sig retten til at opkræve morarenter, samt betaling af rykkerbreve og opkrævningsgebyr i henhold til gældende lovgivning. Virksomheden opkræver et faktureringsgebyr pr. faktura, hvis kunden anmoder om papirfaktura. Fejl i en faktura fra Virksomhedens side skal reklameres senest på forfaldsdatoen. Hvis reklamation ikke er foretaget i tide, kan fejlen ikke gøres gældende mod Virksomheden.
Hvis der foreligger rimelig tvivl om kundens evne til at betale, er Virksomheden berettiget til at reducere kredittid, kræve betaling på forhånd eller kræve sikkerhed for betaling af Tjenesten.

 

18.      Bestilling og ordrebekræftelse

Ved at bestille en Tjeneste accepterer kunden disse Almindelige betingelser og Vilkår. Ved at acceptere disse vilkår accepterer kunden samtidig at følge disse Almindelige betingelser og Vilkår i fuldt omfang.
Der indgås en bindende kontrakt med Virksomheden ved afsendelse af en ordrebekræftelse til kunden.

 

19.      Ansvar

Såfremt Tjenesten er mangelfuld, og Virksomheden er ansvarlig herfor, forpligter Virksomheden sig til, efter eget valg, at afhjælpe manglen ved reparation eller omlevering, forudsat at reklamationen er foretaget i overensstemmelse med, hvad der er angivet i disse Almindelige betingelser og Vilkår. Såfremt Virksomheden vælger ikke at afhjælpe manglen eller omlevere, er kunden berettiget til et rimeligt afslag i prisen i forhold til det udførte arbejde/den leverede Tjeneste.
Virksomheden er ikke ansvarlig for mangler, som kan henføres til hardware, software eller andet udstyr, der ikke er leveret af Virksomheden. Hvis Tjenesten består i rådgivning, er Virksomhedens ansvar begrænset til den rådgivning, som er givet, baseret på de oplysninger kunden har givet Virksomheden. Virksomheden er ikke ansvarlig for de beslutninger, som kunden træffer på baggrund af den leverede rådgivning.
Virksomhedens samlede ansvar overfor kunden (inklusive ansvar for handlinger eller undladelser af Virksomhedens ansatte, repræsentanter eller underleverandører og inklusive prisnedsættelser, omlevering eller lignende) i henhold til nærværende Aftale er begrænset til den pris, der er betalt for den relevante Tjeneste i henhold til nærværende Aftale i løbet af de seneste 6 måneder.
Virksomheden er under ingen omstændigheder ansvarlig for (i) indirekte tab eller følgeskader, såsom tab af produktion eller manglende fortjeneste eller andre lignende skader, eller for (ii) tab af data.
Ansvarsbegrænsningerne ifølge dette afsnit gælder ikke for personskader, eller hvis der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Virksomheden.
Kunden er selv ansvarlig for at informere Virksomheden skriftligt om eventuelle ændringer i kundens it-miljø, som kunden eller tredjemand foretager, såfremt ændringerne kan påvirke Tjenesten eller funktioner, som Virksomheden leverer. Virksomheden er ikke ansvarlig for fejl, der opstår på grund af sådanne ændringer, som ikke skriftligt er meddelt Virksomheden.

 

20.      Ansvar Reklamation

Kunden mister sin ret til at fremsætte krav, såfremt denne ikke har afgivet skriftlig reklamation uden ugrundet ophold, dog senest tre (3) måneder efter at den specifikke Tjeneste blev udført.

 

21.      Immaterielle rettigheder

Kunden opnår ejendomsretten til alle immaterielle rettigheder under udførelsen af Tjenesten, som skabes af Virksomheden specielt til kunden. Medmindre andet er aftalt skriftligt, får Virksomheden en simpel licens uden tidsbegrænsning til alle immaterielle rettigheder, som er skabt af Virksomheden til specielt til kunden.
Kunden erhverver ingen ejendomsret over immaterielle rettigheder som er relaterede til Tjenesten, og som tilhører Virksomheden eller tredjemand med undtagelse af ovenstående. Kunden har ikke ret til at ændre immaterielle rettigheder tilhørende Virksomheden eller tredjemand. For disse immaterielle rettigheder gælder i stedet de vilkår, som indehaveren af den aktuelle immaterielle rettighed til enhver tid forbeholder sig.
Virksomheden er forpligtet til at informere kunden om de tilfælde, hvor der, ud over hvad der er anført i aftalen, kræves yderligere licens eller rettigheder for at benytte Tjenesten.

 

22.      Skadesløsholdelse – immaterielle rettigheder

Hvis kunden tilvejebringer intellektuelle ejendomsrettigheder under aftalen, garanterer kunden, at kunden er i besiddelse af de rettigheder og godkendelser, som er nødvendige, for at den aftalte Tjeneste kan udføres.
Virksomheden garanterer, at Tjenesten udført af Virksomheden og de immaterielle rettigheder, som Virksomheden skaber eller leverer i henhold til aftalen (med undtagelse af tredjemandstjenester eller produkter fra Virksomhedens underleverandører), så vidt Virksomheden bekendt, ikke krænker tredjemands ret.
Kunden skal straks og uden ugrundet ophold skriftligt underrette Virksomheden vedrørende krav fra tredjemand for krænkelse af immaterielle rettigheder som følge af kundens brug af Tjenesten.
Ved fremsættelse af en påstand om en krænkelse, som Virksomheden er ansvarlig for (dvs. ikke en krænkelse forbundet med en ændring lavet af kunden eller forbundet med produkter fra tredjemand eller tilsvarende krænkelser), har Virksomheden ret til, for egen regning, at overtage og føre sagen på vegne af kunden. Virksomheden skal derudover og for egen regning enten sikre kundens fortsatte brug af Tjenesten mens sagen føres eller udskifte den omtvistede del af Tjenesten med en nogenlunde tilsvarende tjenesteydelse eller produkt. Kunden er ikke berettiget til at anerkende ansvar eller indgå forlig eller kompromis med tredjemand med hensyn sådanne krav uden på forhånd at opnå Virksomhedens skriftlige samtykke, hvilket samtykke i øvrigt ikke må afvises uden begrundelse eller forsinkes unødigt.
Såfremt Virksomheden ikke kan sikre kundens ret til en nogenlunde tilsvarende tjenesteydelse eller produkt, er begge Parter berettiget til, som eneste retsmiddel i forhold til den påståede krænkelse at opsige aftalen forbundet med produktet med øjeblikkelig virkning. Virksomheden påtager sig i så fald at tilbagebetale den betalte pris for tjenesten eller produktet forudsat, at Kunden tilbageleverer produktet og med Kundens brug modregnet.
Virksomheden forpligtiger sig til at kompensere kunden for erstatningsbetalinger, som kunden pålægges at betale ved et endeligt forlig eller endelig dom for krænkelse af en tredjeparts immaterielle rettighed ved kundens brug af Tjenesten. Derudover har kunden ikke ret til anden erstatning for tab som følge af den retslige mangel i Tjenesten, som Virksomheden har ansvaret for.

 

23.      Aftalers løbetid og opsigelse

Aftalen træder i kraft fra tidspunktet for underskrivelsen af aftalen af begge parter (herunder bindende accept pr. e-mail fra en autoriseret virksomhedsrepræsentant). Medmindre andet er aftalt, fortsætter aftalen med en gensidig opsigelsesfrist på tre måneder. Opsigelse skal være skriftlig.
Uanset ovenstående kan en part skriftligt opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt den anden part:
væsentligt misligholder bestemmelserne i aftalen og en rettelse heraf, hvor en sådan er mulig, ikke er sket indenfor tredive (30) dage efter skriftlig meddelelse herom, eller
er under konkurs eller i likvidation, er underlagt rekonstruktion eller på anden måde er insolvent.
Kundens ret til at bruge resultaterne af Tjenesten efter opsigelse af aftalen under dette punkt 23 kræver, at kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse i sin helhed.

 

Generelle bestemmelser

 

24.      Links til tredjeparts hjemmesider

Links på Virksomhedens hjemmeside og webshop muliggør at besøgende kan forlade Virksomhedens hjemmeside og webshop. De linkede hjemmesider er ikke kontrolleret af Virksomheden, og Virksomheden bærer derfor intet ansvar for indholdet på disse sites eller indholdet af links til sådanne websteder. Virksomheden tilbyder kun disse genveje for at lette tilgangen til disse hjemmesider. At Virksomheden stiller et link til rådighed på hjemmesiden og webshoppen, betyder ikke, at Virksomheden har godkendt den aktuelle webside.

 

25.      Virksomhedens hjemmeside og webshop og immaterielle rettigheder

Indholdet af Virksomhedens hjemmeside og webshop er ejet af Virksomheden eller dets licensgivere. Oplysningerne er beskyttet af markedsføringsretlig og immaterialretlig lovgivning. Dette betyder, at varemærker, firmanavne, produktnavne, billeder, grafik, design, layout, etc., ikke må kopieres eller på anden måde anvendes uden skriftlig godkendelse fra Virksomheden. Udskrift eller anden kopiering af materialet er tilladt til personlig, privat og ikke-kommerciel brug. Det er forbudt at kopiere, gemme eller på anden måde reproducere, bearbejde, ændre, overføre, overdrage og eller på anden vis udnytte materialet eller dele heraf uden forudgående skriftlig tilladelse fra Virksomheden.

 

26.      Kundekontoen

Loginoplysninger (brugernavn og adgangskode) til kundekontoen på Virksomhedens webshop (www.shop.dvisor.dk) skal forvaltes således, at de ikke kommer til uautoriserede personers kendskab.
Ved at videregive loginoplysningerne til nogen anden bekræfter kunden derfor, at den person er berettiget til at afgive ordrer i kundens navn, og kunden hæfter herefter for betaling af disse ordrer over for Virksomheden.
For en kundekonto som tilhører en juridisk person, anses alle personer, som har adgang til loginoplysninger for kontoen, for tegningsberettigede og derfor bemyndiget til at kunne afgive ordrer på vegne af den kunde, som kontoen tilhører. Hvis en kunde har mistanke om, at en uautoriseret person har adgang til loginoplysningerne, påhviler det kunden straks at underrette Virksomheden om dette og straks at ændre password til kontoen.

 

27.      Personlige oplysninger

Når Virksomheden er dataansvarlig, vil Virksomheden i forbindelse med kundernes placering af ordrer for produkter og tjenesteydelser, behandle personoplysninger om kundens kontaktpersoner ("virksomhedsrepræsentanter") med det formål og på de vilkår, der er fastsat i Virksomhedens integritetspolitik. Læs mere her www.dvisor.dk/
Når Virksomheden behandler personoplysninger på kundens vegne, skal parterne indgå en særskilt databehandlingsaftale vedrørende den behandling af personoplysninger udført af Virksomheden på vegne af kunden.28.      Uafhængige ordrer

Der er ingen krydsvirkninger mellem Ordrer. Misligholdelse, mangler, forsinkelse, ophør uanset årsag osv., som vedrører Produkter under én Ordre, vil derfor ikke berøre nogen anden Ordre. Ansvarsbegrænsninger gælder for og beregnes for hver enkelt Ordre hver for sig. Ophør af en Ordre (uanset årsag) berører ikke nogen anden Ordre og vice versa. I tilfælde af ophør af en Ordre skal Virksomheden fortsat levere Produkterne i overensstemmelse med eventuelle øvrige Ordrer, herunder eventuelle underliggende Ordrer, medmindre sådanne Ordrer også bringes til ophør.
Uanset ovenstående har Virksomheden altid ret til at tilbageholde Produkter under enhver Ordre, dersom Kunden er i betalingsmisligholdelse på én Ordre.


29.      Overholdelse af lovkrav

Kunden bærer selv ansvaret for at sikre sig, at Kundens konkrete tiltænkte anvendelse af Produkterne er lovlig.

 

30.      Force Majeure

Virksomheden er ikke ansvarlig for undladelse af eller forsinkelse med Virksomhedens opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, i det omfang opfyldelse af Aftalen enten er umuliggjort eller væsentlig forsinket eller vanskeliggjort, eller vil medføre en væsentlig prisstigning som følge af omstændigheder uden for Virksomhedens rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, krigslignende begivenheder, optøjer eller oprør, forstyrrelser i den offentlige orden, import- eller eksportregler, ændringer i love og forskrifter eller i fortolkningen heraf, myndighedshandlinger, strejke, lockout, blokade eller andre arbejdsretlige tvister, brand, eksplosion eller andre ulykker, epidemier, pandemier, samt ethvert naturfænomen eller mangler og forsinkelse med levering af tjenester af underleverandører på grund af ovennævnte omstændigheder.

 

31.      Fortrolighed

Parterne og disses medarbejdere skal iagttage tavshed i sædvanligt omfang med hensyn til oplysninger vedrørende hinandens eller andres forhold, som de får kendskab til ved en Ordres opfyldelse, og som ikke er eller bliver alment kendte (”Fortrolige Oplysninger”). Ingen af parterne må anvende eller videregive sådanne oplysninger, medmindre det sker som led i opfyldelse af Ordren og i henhold til denne bestemmelse.
Virksomheden kan videregive Fortrolige Oplysninger (i) til sine underleverandører og leverandører af Produkterne, i det omfang videregivelsen er nødvendig og sker i fortrolighed, for at underleverandøren eller tredjepart kan bistå Virksomheden med opfyldelse af en Aftale og (ii) til en tredjepart og dennes rådgivere som led i et frasalg af et eller flere af Virksomhedens selskaber, forretningsenheder osv.
Parterne kan videregive Fortrolige Oplysninger, i det omfang det er påkrævet efter lovgivning, domsafsigelse fra domstole eller påbud fra offentlige myndigheder eller administrative nævn.
Fortrolighedsforpligtelsen er tillige gældende efter en Aftales ophør uanset årsagen til ophøret.

 

32.      Virksomhedens reference og offentliggørelse

Virksomheden kan medtage Kunden på referenceliste, medmindre Kunden udtrykkeligt frabeder sig dette. Virksomheden må ikke derudover bruge Kundens navn i markedsføringsøjemed, medmindre Kunden giver skriftlig tilladelse hertil.
Parterne er uberettigede til at frigive oplysninger om forhold vedrørende en Aftale til pressen uden den anden parts forudgående skriftlige godkendelse, medmindre der udelukkende er tale om allerede offentliggjorte forhold.
Personoplysninger, som omfattet af databeskyttelseslovgivningen, er ikke i sig selv fortrolige oplysninger.

 

33.      Overdragelse

Kunden er ikke berettiget til at overdrage Aftalen eller rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen uden Virksomhedens skriftlige samtykke. Virksomheden kan efter eget valg overdrage opfyldelsen af en Ordre, helt eller delvist, til (a) en af Virksomhedens koncernforbundne selskaber eller (b) til en tredjepart som led i et frasalg af et eller flere af Virksomhedens selskaber, forretningsenheder osv.

 

34.      Compliance

Produkterne leveres til Kundens interne brug og ikke til kommerciel udnyttelse. Hvis Kunden eksporterer, importerer eller på anden måde overdrager resultatet af en Ydelse, vil Kunden være ansvarlig for at overholde gældende lovgivning og for at indhente eventuelle nødvendige eksport- eller importtilladelser, samt sikre, at overdragelsen ikke sker til en modtager hjemmehørende i sanktionerede lande. Virksomheden kan standse sin opfyldelse af Aftalen i det omfang, det er påkrævet i henhold til gældende lov ved Kundens hjemting.

 

35.      Gældende lov og i tilfælde af tvister / uoverensstemmelser

Dansk lovgivning finder anvendelse på disse Almindelige betingelser og Vilkår. Tvister, der opstår på grundlag af disse Almindelige betingelser og Vilkår skal endeligt afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Voldgiften skal foregå i Aarhus.
Medmindre Det Danske Voldgiftsinstitut under hensyntagen til sagen, det omtvistede beløb og andre omstændigheder, fastslår, at det er nødvendigt med en mere omfangsrig gennemgang af sagen, gælder reglerne om forenklet og fremskyndet voldgift for tvister, der måtte opstå på grundlag af disse Almindelige Betingelser og Vilkår.
I tilfældet hvor sagen vurderes mere omfangsrig end et forenklet forløb kan bære, skal Det Danske Voldgiftsinstitut ligeledes beslutte, om voldgiftsretten skal bestå af en eller tre voldgiftsmænd.
Virksomheden vil derudover altid være berettiget til at forfølge krav om betalingsmisligholdelse, herunder manglende betaling, ved de almindelige domstole med Aarhus Byret som første instans. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse på samhandlen med Virksomheden og Kunden.
Såfremt en eller flere bestemmelser i disse betingelser måtte blive anset for ugyldige, skal de øvrige betingelser fortsat være gyldige mellem Virksomheden og Kunden og evt. misligholdelsesbeføjelser kan således ikke gøres gældende som følge heraf.

 

36.      Ansvarsfraskrivelse

Virksomheden er ikke ansvarlig for undladelse af eller forsinkelse med Virksomhedens opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen i det omfang opfyldelse af aftalen enten er umuliggjort eller væsentlig forsinket eller vanskeliggjort eller vil medføre en væsentlig prisstigning som følge af omstændigheder uden for Virksomhedens rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til krigslignende begivenheder, optøjer eller oprør, forstyrrelser i den offentlige orden, import- eller eksportregler, ændringer i love og forskrifter eller i fortolkningen heraf, myndighedshandlinger, strejke, lockout, blokade eller andre arbejdsretlige tvister, brand, eksplosion eller andre ulykker, epidemier, pandemier, samt ethvert naturfænomen eller mangler og forsinkelse med levering af tjenester af underleverandører på grund af ovennævnte omstændigheder.
For at undgå enhver tvivl præciseres det, at ansvarsfraskrivelsen omfatter covid-19-pandemien eller enhver anden epidemi eller pandemi eller nogen af deres efterfølgende konsekvenser, der påvirker Virksomhedens leverandørers eller underleverandørers evne til at levere eller imødekomme den aftalte pris eller den aftalte leveringstid.

 

37.      Andet

Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre alle informationer og oplysninger, herunder men ikke begrænset til priser, tekniske specifikationer og produkttilbud uden forudgående varsel.
Informationer og priser er forsynet med forbehold for såvel skrevne som elektroniske tryk- og tastefejl, unøjagtigheder i de angivne specifikationer, leverandørernes prisforhøjelser og det endelige salg.
Oplysningerne på Virksomhedens hjemmeside og webshop udgør ikke en garanti om anvendelighed, egnethed eller andet, medmindre dette udtrykkeligt er angivet skriftligt til kunden. Aktuelle tilbud er gældende så længe lager haves, medmindre andet er angivet.
Kunden bekræfter ved at acceptere disse Almindelige betingelser og Vilkår at produkter alene vil blive benyttet i professionelle sammenhænge, såsom for eksempel indenfor egen virksomhed, uddannelsesaktiviteter eller i offentlige virksomheder.
En kunde er ikke berettiget til at overdrage aftalen eller rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen uden Virksomhedens skriftlige samtykke.
Virksomheden forbeholder sig retten til, når som helst, at ændre disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Copyright © 2024 Dvisor ApS.